Należę do:
Start |
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca Korespondencji 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO: 

Mając na uwadze wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: : Pracownia Architektoniczna Projektownia Kamilla Galicka – Zys, 

z siedzibą w Łodzi (90 – 014); ul. Nawrot 42/1U, REGON: 100801694,  tel.: + 42 307 22 54, e-mail: gbt@gbt-architekci.pl

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji

c) Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

• art. 6 ust. 1 lit. c) tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa:, 

• art. 6 ust. 1 lit. f) tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających udzieleniu odpowiedzi na otrzymana korespondencję. 

d) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa oraz zaufani partnerzy administratora świadczące dla niego usługi: prawne, serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego, doręczeń,  archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.

e) Okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji i obejmuje czas: do załatwienia sprawy  a następnie, w zależności od charakteru korespondencji 

f) Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii, sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe, przenoszalności danych, ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

g) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa,

h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne w do procesowania korespondencji, w tym realizowanie przedmiotowych spraw. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana, 

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.