Start | Porady |
Przebudowa z MPZP – analiza zgodności

Przebudowa z MPZP – analiza zgodności

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Przebudowa z MPZP – analiza jak przebudować obiekt do zgodności z planem miejscowym

Zmiana sposobu użytkowania budynku wymaga zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Musi być zgodna z planem miejscowym. Nie można zatem zakładać, że uda się rozbudować, nadbudować czy przebudować kupiony budynek.

W zgłoszeniu określa się dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu. Należy dołączyć do niego oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania, opis i rysunek usytuowania obiektu z oznaczeniem gdzie zamierza się dokonać zmiany. Wymagany jest także opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego i jego konstrukcję.

Załącznikiem do zgłoszenia powinno być ponadto zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami oraz analizą jak przebudować obiekt do zgodności z planem miejscowym.